Index | to kalon


to kalon (Greek): The beautiful.