Index | peithein dora kai theous logos (Greek)


peithein dora kai theous logos (Greek): Gifts persuade even the gods, as the proverb says.