Index | alloi kamon, alloi onanto


alloi kamon, alloi onanto (Greek): Some toil, others reap the advantage.